Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
przez ERBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

* obowiązuje od dnia 11/09/2014

 

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

1.1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
1.2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
1.3. Regulamin – Niniejszy Regulamin ERBE Sp. z o.o.,
1.4. Ogólne Zasady Współpracy – dokument, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu zawierający ogólne zasady i warunki współpracy pomiędzy Dystrybutorami Detalicznymi, znajdujący się na stronie internetowej www.erbe.co w zakładce Ogólne Zasady Współpracy,
1.5. ERBE– ERBE Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kolistej 24/8, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000419872,

NIP: 954-27-37-552, REGON: 2742931194

1.6. Serwis – stworzony przez ERBE Portal internetowy B2B, dostępny na stronach internetowych https://www.erbe.co podłączony do sieci Internet, za pomocą której ERBE świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie,
1.7. Usługi – usługi, których zakres i rodzaj został zdefiniowany w punkcie II poniżej,
1.8. Użytkownik – Dystrybutor Detaliczny prowadzący działalność gospodarczą, który ma wcześniej utworzoną kartotekę kontrahenta w systemie sprzedaży ERBE, a także spełnia warunki Regulaminu, zaakceptował jego treść oraz dokonał Rejestracji w wyniku której został utworzony dla niego Profil Użytkownika i tym samym otrzymał on dostęp do Usług świadczonych przez ERBE,
1.9. Dystrybutor Detaliczny – podmiot prowadzący specjalistyczny punkt sprzedaży, prowadzący działalność w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów produktów,

1.10. Produkty – akcesoria, karmy, kosmetyki oraz inne artykuły przeznaczone dla zwierząt

1.11. Rejestracja – procedura zakładania Profilu,
1.12. Profil – profil Użytkownika Serwisu, za pomocą którego korzysta on z Usług Serwisu.

 

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez ERBE usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu, musi zaakceptować Regulamin dostępny na stronie internetowej https://www.erbe.co Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad tam zawartych. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

 

 1. Użytkownik, korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Ogólne Zasady Współpracy, który dostępny jest po zarejestrowaniu Użytkownika w  siedzibie/ oddziale ERBE.

 

 1. Serwis jest dedykowany dla Dystrybutorów Detalicznych, którzy zaakceptowali Ogólne Zasady Współpracy i mają wcześniej utworzoną kartotekę kontrahenta w systemie sprzedaży ERBE.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

 II. Rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, przy użyciu Serwisu, a w szczególności:

 

 1. a) umożliwienie stworzenia Profilu Użytkownika,
 2. b) umożliwienie przeglądania Produktów, udostępnionych przez ERBE
 3. c) umożliwienie składania zamówień na Produkty do ERBE
 4. d) otrzymywanie potwierdzenia faktu złożenia zamówienia,
 5. e) umożliwienie wglądu w historię zamówień danego Dystrybutora Detalicznego, składanych poprzez Serwis,
 6. f) umożliwienie wglądu w historię dokumentów sprzedaży danego Dystrybutora Detalicznego, zarejestrowanych w ERBE,
 7. g) umożliwienie przesyłania za pomocą Serwisu, umieszczania w Serwisie danych oraz innych informacji dotyczących sprzedaży Produktów.

 

 


  III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. ERBE świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Dystrybutor Detaliczny, który spełnia wymogi określone w Ogólnych Zasadach Współpracy oraz przestrzega obowiązków tam określonych.

 

 1. Dystrybutor Detaliczny, który chce utworzyć swój Profil obowiązany jest zarejestrować się jako Użytkownik. W tym celu należy skontaktować się z siedzibą lub oddziałem ERBE.

 

 1. ERBE ma prawo odmówić dokonania rejestracji Użytkownika, w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych jako koniecznych do zarejestrowania się w Serwisie.

 

 1. Dla potrzeb procesu rejestracji i identyfikacji, Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

 

 1. a) Imię Nazwisko,
  b) Numer telefonu kontaktowego używany w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  c) Adres e-mail używany w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  d) Nazwe firmy
 2. e) NIP
 3. f) REGON
 4. g) Adres firmy

 

 1. ERBE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony, lub za trudności w dostępie do tej strony i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

 

 1. ERBEjest uprawniony do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie Rejestracji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, ERBE zastrzega sobie możliwość wyrejestrowania Użytkownika lub uniemożliwienia mu dostępu do jego konta. Użytkownik potwierdza, że nie będzie podnosił żadnych roszczeń wobec ERBE z tego tytułu.

 

 1. Przy rejestracji w serwisie Użytkownik podaje swoje hasło i login, za pomocą których będzie mógł się logować w Serwisie i będzie identyfikowany przez Serwis, jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu.

 

 1. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła lub loginu osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontem Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Serwisu, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ERBE za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować ERBE, pod adresem inkontrahent@erbeanimals.pl, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.

 

 1. Wszystkie operacje po zalogowaniu się w Serwisie są automatycznie szyfrowane protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3., wykorzystującym klucz o długości 128 bitów lub większej. SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia.

 

 1. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Użytkownikom nie wolno udostępniać swoich Profili innym Użytkownikom.

 

 1. Profil Użytkownika umożliwia mu dokonywanie następujących czynności:

 

 1. a) dokonywanie zmian w stworzonym Profilu,
  b) przeglądania Produktów, udostępnionych przez ERBE,
  c) przeglądanie informacji handlowych umieszczanych za pomocą Serwisu w szczególności informacji dotyczących Produktów oraz usług świadczonych przez ERBE
 2. d) składanie zamówień na Produkty do ERBE,
  e) otrzymywanie potwierdzeń otrzymania złożonego zamówienia od ERBE,
  f) wglądu w historię zamówień danego Dystrybutora Detalicznego powiązanego z Profilem Użytkownika, które zostały złożone poprzez Serwis,
  g) zapoznanie się historią dokumentów sprzedaży Dystrybutora Detalicznego, powiązanych z jego Profilem Użytkownika, zarejestrowanych w ERBE.

 

 1. Serwis został stworzony tylko i wyłącznie dla celów promocji, dystrybucji i ułatwienia sprzedaży Produktów. Użytkownicy nie mogą zamieszczać na stronach internetowych Serwisu danych i informacji o jakichkolwiek innych produktach.

 

 1. Realizacja, odbiór i płatność za dokonywane przez Użytkownika zamówienia odbywa się poza Serwisem, na podstawie oddzielnie zawartej umowy pomiędzy ERBE i Dystrybutorem Detalicznym oraz na podstawie Ogólnych Zasad Współpracy. Odpowiedzialność ERBE oraz Użytkownika Serwisu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ww. umowy oceniana jest wyłącznie na podstawie postanowień tej umowy oraz jej załączników i stosowych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ustępu 16.

 

 1. Użytkownik składa zamówienia za pośrednictwem Serwisu w sposób i na Warunkach określonych w Ogólnych Zasadach Współpracy z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

 

 1. a) Użytkownik składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, za pomocą swojego Profilu, zgodnie z instrukcją umieszczoną w Serwisie,
  b) ERBE wysyła do Użytkownika potwierdzenie przyjęcia. Przewidywany maksymalny czas otrzymania potwierdzenia to 30 minut,
  c) W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w czasie wskazanym w punkcie b) Użytkownik powinien złożyć ponowne zamówienie za pośrednictwem Serwisu lub telefonu, faksu bądź e-maila. Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie oznaczonych w punkcie b) oznacza, że Zamówienie nie jest realizowane. W takiej sytuacji Użytkownik powinien złożyć zamówienie za pomocą Serwisu powtórnie lub złożyć zamówienie przy pomocy innych możliwych, zgodnie z odrębnie zawartą umową oraz Ogólnymi Zasadami Współpracy środków

 

 1. Serwis przewiduje Dla Użytkowników inne usługi. Rodzaje i zakres tych usług określa odrębny regulamin. Warunkiem korzystania z tych usług jest zaakceptowanie regulaminu tych usług.

 

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzących do dyskryminacji innych Użytkowników, ograniczających prawa innych Użytkowników lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

 

 1. W szczególności, zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób, który może spowodować:

 

 1. a) bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Serwisie i poza nim;
  b) zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu;
  c) spowodowanie zagrożenia dla korzystania, bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu;
  d) uszkodzenie, bądź zniszczenie integralności danych komputerowych.

 

 1. Uprasza się wszystkich Użytkowników Serwisu o powiadamianie ERBE o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treściach, które znajdują się w Serwisie.

 

 1. ERBE podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.

 

 1. ERBE zastrzega sobie prawo do weryfikowania treści zawartych w Profilach Użytkowników w celu sprawdzenia czy treści te nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

 

  IV. Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, ERBE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, ani kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, oraz nie udziela z tego tytułu żadnych gwarancji ani zapewnień, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich przydatność dla określonych działań Użytkownika Serwisu, w szczególności ERBE nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych zawartych w historii zamówień oraz za prawidłowość danych umieszczanych w Serwisie przez samych Użytkowników.

 

 1. O ile ERBE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i kompletność podanych w Serwisie informacji o produktach, to istnieje ryzyko, że zawarte w Serwisie dane nie będą zawierały wszystkich istotnych z punktu widzenia Użytkownika informacji.

 

 1. W związku z tym, zaleca się weryfikowanie informacji podanych w serwisie internetowym z opisami i informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu.

 

 1. Ponadto Użytkownik może uzyskać potrzebne mu informacje o Produktach poprzez konwencjonalne środki komunikacji, takie jak: fax, telefon lub list. Dane kontaktowe ERBE są podane w Serwisie pod zakładką „Kontakt”.

 

 1. Z przyczyn niezależnych od ERBE korzystanie z Serwisu może być chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, ERBE nie udziela żadnych gwarancji, ani zapewnień co do nieprzerwanego dostępu i korzystania z Serwisu. ERBEdostępu do Internetu, usług hostingowych i innych. ERBE nie ponosi także odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, bądź poszczególnych jego funkcji. ERBE zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

 

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, ERBE informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych w Serwisie oraz układu Serwisu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia Użytkowników. Jakiekolwiek zakłócenie działania Serwisu na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

 

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, ERBE wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w związku z korzystaniem z informacji zawartych w tymże Serwisie.

 

 1. ERBE dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć stronę internetową Serwisu przed działaniem wirusów lub innych szkodliwych elementów, każdego rodzaju. ERBE nie udziela żadnych zapewnień, że materiały i usługi zawarte na tej stronie internetowej są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, oraz że Serwis jest w pełni bezpieczny.

 

   V. Warunki zawierania i wypowiadania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem rejestracji oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z ERBE. 
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega ustaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

 

 1. ERBE nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniosła osoba trzecia w związku z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika.

 

 1. Z ważnych przyczyn umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez ERBE
 2. Z chwilą ustania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ERBE natychmiast dezaktywuje login użytkownika i blokuje dostęp do Serwisu przy użyciu tego loginu.

 

   VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez ERBE lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres inkontrahent@erbeanimals.pl

 

 1. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. ERBE może pozostawić reklamację bez jej rozpatrzenia jeśli została wniesiona po upływie tego terminu.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane informacje lub dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ERBE ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

 1. ERBE rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia lub jej uzupełnienia.

 

 1. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail. W szczególnych wypadkach ERBE ma prawo wysłać odpowiedź w inny sposób.

 

 1. W przypadku reklamacji związanych z realizacja zamówienia mają zastosowanie zapisy zawarte w Ogólnych Zasadach Współpracy , w paragrafie  Reklamacje.

 

 


VII. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ Serwisu oraz inne elementy są własnością ERBE lub zostały użyte przez ERBE za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

 

 1. Korzystanie z zawartości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody ERBE kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Serwisu nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie użycie Znaków Handlowych, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że ERBE wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez ERBE lub innych uprawnionych.

 

 


VIII. Cookies

 

 1. W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, ERBE może używać technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu internetowego na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowego opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści serwisu internetowego.

 

 1. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

 

   IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy ERBE a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ERBE.

 

 1. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

W przypadku pytań, czy uwag Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, czy polityki ochrony prywatności ERBE, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: inkontrahent@erbeanimals.pl

 

 

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW

 • 1 WARUNKI CZŁONKKOWSTWA W KLUBIE NATURE’S PROTECTION

 

 1. Organizatorem Klubu Hodowców Nature’s Protection jest firma  ERBE wyłączny importer karm Nature’s Protection, katarzyna.nitka@erbeanimals.pl
 2. Członkiem Klubu może zostać jedynie hodowca posiadający oficjalny przydomek i prowadząc zarejestrowaną hodowlę psów lub kotów w organizacjach kynologicznych i fenologicznych. Bardzo prosimy o przesłanie skanu rejestracji przydomka.
 3. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest przesłanie na adres , katarzyna.nitka@erbeanimals.pl wiadomości e-mail o chęci przystąpienia do Klubu wraz z podaniem nazwy przydomka hodowlanego lub skorzystania z formularza online lub formularzy rozdawanych na wystawach psów lub kotów.
 4. Dane osobowe Członków Klubu są rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Członek Klubu ma prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych, Członek będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach, promocjach i zasadach zdrowego żywienia. Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji dostaw zamówionej karmy lub pakietów startowych.
 5. Przyjęcie do programu zostanie potwierdzone mailem lub telefonicznie przez koordynatora.
 6. Członkostwo w Klubie ustaje na pisemny wniosek Członka przesłany do firmy ERBE lub decyzją firmy podjętą w wyniku nie wywiązania się przez Członka Klubu zobowiązującego Regulaminu Klubu.
 7. ERBE zastrzega sobie prawo zakończenia bądź zawieszenia działania Klubu z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia.
 8. Regulamin Klubu nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innym Klubie Hodowców.
 
 • 2 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 1. Korzyści wynikające z członkostwa w programie mogą być realizowane wyłącznie przez Hodowcę, któremu zostały one przyznane, w oparciu o niniejszy Regulamin i tylko w odniesieniu do jego psów/kotw oraz szczeniąt/ kociąt
 2. Członek Klubu Hodowców Nature’s Protection ma prawo nabywać produkty w specjalnych cenach hodowlanych na własny użytek.
 3. Bezpłatne wyprawki dla szczeniąt
 4. Bezpłatne konsultacje żywieniowe oraz pielęgnacyjne
 5. Dostępna infolinia dla Członków Klubu
 6. Korzystania z przywilejów na stoiskach organizatora programu w czasie trwania wybranych wystaw psów rasowych w Polsce, oraz innych imprez kynologicznych ( informacje podawane będą na naszej stronie internetowej). Możliwość odbioru w tych miejscach, wcześniej zamówionego towaru.
 7. Pomoc w promocji hodowli i sprzedaży szczeniąt/kociąt, poprzez bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń na stronie programu.
 8. Szereg programów lojalnościowych i partnerskich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl