Producenci
Polityka prywatności - RODO

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERBE Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listowanie na adres: ul. Kolista 24, 40-486 Katowice lub ul. Katowicka 134 , 43-190 Mikołów,

- telefonicznie: 32 302 23 81-84,

- mail: biuro@erbeanimals.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celu oferowania naszych produktów i usług na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 1. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, tj. osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub na żądanie Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), lub w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Twoim pracodawcą lub podmiotem, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. w celach analitycznych [: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji klientów, badania jakości naszej obsługi itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. w celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości.

 

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to:
 2. a) imię i nazwisko,                                                              
 3. b) adres zamieszkania,                                                            
 4. c) numer telefonu,                                                                      
 5. d) adres email,                                                                    
 6. e) numer rachunku bankowego,                                          

 

 1. jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem takiej osoby lub osobą działającą w jej imieniu:
  1. imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy;
  2. adres prowadzenia działalności;
  3. NIP, ewentualnie REGON;
  4. numer rachunku bankowego;
  5. dane kontaktowe;
  6. dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),

 

 1. jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
  1. dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
  2. numer PESEL (w przypadku przekazania Spółce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta),

 

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowe, prawniczym, informatycznym, kurierskim.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych
 2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 3. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna- sprzedaży, realizacji usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 4. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing

bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

VIII. PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

 

 

 1. Zastosowanie


Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.erbe.co. Serwis ten jest udostępniany przez ERBE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolistej 24/8, 40-486 Katowice, Polska (dalej „Administrator”), który jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000419872, NIP: 954-27-37-552, REGON: 242931194. Wszyscy użytkownicy niniejszej strony internetowej Administratora o adresie www.erbe.co są zobowiązani przestrzega podanych poniżej Zasad korzystania ze strony internetowej.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Zasad, gdyż korzystanie ze strony internetowej www.erbe.co oraz z informacji na niej zawartych oznacza automatyczną akceptację niniejszych Zasad korzystania ze strony internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo tych Zasad, prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej.

W wypadku naruszenia przez użytkownika przedstawionych Zasad korzystania ze strony internetowej, lub wykorzystania strony internetowej www.erbe.co dla celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator może według własnego uznania ograniczyć, zawiesić lub zablokować takiemu użytkownikowi dostęp do strony internetowej www.erbe.co, bez wysyłania uprzedniego powiadomienia.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszych Zasad korzystania ze strony internetowej, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników strony. W związku z tym, zaleca się, aby użytkownik strony www.erbe.co regularnie sprawdzał treść niniejszych Zasad, czy nie zostały do nich wprowadzone zmiany. Zasady te są dostępne poprzez odnośnik na stronie startowej www.erbe.co.


2. Środki bezpieczeństwa

Zabrania się korzystania ze strony internetowej www.erbe.co w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzących do dyskryminacji innych użytkowników, ograniczających prawa innych użytkowników lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny. W szczególności, zabrania się wykorzystywania strony internetowej www.erbe.co w sposób, który może spowodować:

bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych na stronie i poza nią;

 zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej serwisu strony internetowej www.erbe.co, lub spowodowanie zagrożenia dla korzystania bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych użytkowników tej strony internetowej;

uszkodzenie, bądź zniszczenie integralności danych komputerowych.

Uprasza się wszystkich użytkowników strony internetowej www.erbe.co  o powiadamianie Administratora o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treściach, które znajdują się na stronach tego serwisu. Administrator podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.


3. Ograniczenie odpowiedzialności

Z niniejszej strony internetowej użytkownik korzysta wyłącznie na własne ryzyko.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, ani kompletność prezentowanych na stronie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników strony. Dane i informacje zawarte na stronie www.erbe.co służą wyłącznie celom informacyjnym. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i kompletność podanych na stronie informacji o produktach i usługach Administratora, to z uwagi na konieczność syntetycznego przedstawiania informacji, istnieje ryzyko, że zawarte na stronie informacje nie będą zawierały wszystkich istotnych z punktu widzenia użytkownika informacji. W związku z tym, zaleca się – zwłaszcza w przypadku informacji o produktach – konfrontowanie informacji podanych na stronie internetowej z opisami i informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Administrator nie udziela żadnych gwarancji, ani zapewnień co do poprawności i prawdziwości zamieszczonych na tej stronie informacji, treści, materiałów lub ofert produktów, oraz co do nienaruszania praw osób trzecich.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy układ i funkcjonalność serwisu www.erbe.co. Jednakże, pomimo podjętych starań może się okazać, że zawarte na tej stronie informacje mogą się okazać niejasne dla użytkownika. Ponadto, z przyczyn niezależnych od Administratora korzystanie ze strony internetowej www.erbe.co może być chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Administrator nie udziela żadnych gwarancji, ani zapewnień w odniesieniu do dokładności, kompletności i prawdziwości zawartych na stronie informacji odnośnie do układu i funkcjonalności serwisu, a także w odniesieniu do nieprzerwanego dostępu i korzystania z tej strony. Użytkownik może uzyskać potrzebne mu informacje o produktach lub usługach Administratora poprzez konwencjonalne środki komunikacji, takiej jak: fax, telefon lub list. Dane kontaktowe Administratora są podane na stronie internetowej www.erbe.co pod zakładką „Kontakt”.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z serwisu www.erbe.co wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Administratora, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu www.erbe.co bądź poszczególnych jego funkcji. Administrator zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu www.erbe.co, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych w serwisie lub na stronie internetowej oraz układu strony w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Jakiekolwiek zakłócenie działania serwisu lub strony internetowej na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych z wykorzystania strony www.erbe.co, lub informacji zawartych na tejże stronie internetowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć stronę www.erbe.co przed działaniem wirusów lub innych szkodliwych elementów, każdego rodzaju. Administrator nie udziela żadnych zapewnień, że materiały i usługi zawarte na tej stronie są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, oraz że serwis jest w pełni bezpieczny.
 

4. Łącza do witryn zewnętrznych

Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do produktów lub usług osób trzecich lub linki do witryn internetowych osób trzecich. Za pośrednictwem tych linków użytkownik może się przenieść do systemów osób trzecich, za których zawartość, dokładność i funkcje Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza poparcia, ani przyjęcia przez Administratora odpowiedzialności za produkty lub usługi zawarte w tych witrynach zewnętrznych. Wszelkie linki do innych witryn osób trzecich podano wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik musi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące produktów, usług i witryn osób trzecich.


5. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści lub materiały zawarte na tej stronie internetowej, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy (dalej zbiorczo „Zawartość”) są własnością Administratora lub zostały użyte przez Administratora za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części strony internetowej www.erbe.co w całości lub części.

Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone na stronie www.erbe.co są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej strony nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na tej stronie. Wszelkie użycie Znaków Handlowych, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Administratora lub innych uprawnionych.
 

6. Przesyłane materiały

Przesłane za pośrednictwem strony internetowej www.erbe.co komunikaty lub materiały, w tym wiadomości, zapytania, komentarze, sugestie, pomysły, grafiki, obrazki (dalej „Materiały”) są traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Przesyłając Materiały użytkownik wyraża zgodę na ich bezpłatnie użycie przez Administrator do dowolnego celu, w tym do zwielokrotnienia, ujawnienia, transmisji lub publikacji. Ponadto, przesyłając Materiały użytkownik gwarantuje, że przesłane Materiały stanowią jego własność, oraz że ich użycie przez Administratora nie naruszy praw osób trzecich. Administrator nie jest w żaden sposób zobowiązana do używania przesłanych Materiałów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez użytkowników na niniejszej stronie internetowej lub w witrynach, do których prowadzą łącza z niniejszej strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z niniejszej strony internetowej wszelkich Materiałów, które uzna za naruszające przepisy prawa lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym obraźliwe, niecenzuralne, dyskryminujące, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujące przemoc.


7. Polityka poufności

Przesyłając poprzez strony www.erbe.co pytania lub komentarze, czy też zamawiając subskrypcję materiałów dotyczących Administratora, użytkownicy mogą udostępniać Administratorowi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mailowy lub adres pocztowy. Dane osobowe podane Administratorowi przez użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, a także dla celów technicznych związanych z rejestracją użytkowników i obsługą tej strony internetowej. Jednocześnie Administrator informuje, że podane przez użytkownika dane osobowe Administrator może wykorzystywać w celach marketingowych produktów.
Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych użytkownika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.


8. Cookies

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści strony internetowej www.erbe.co, Administrator używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer strony internetowej na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści strony internetowej. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.


9. Postanowienia końcowe

W przypadku pytań, czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania ze strony internetowej www.erbe.co, czy polityki ochrony prywatności Administratora, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres inkontrahent@erbeanimals.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl